23.12.08

தமிழகத்தின் பொறியில் கல்லூரிகள்

+2 முடித்த பின் மாணவர்கள் மேற்கொண்டு என்ன படிக்கலாம்? எங்கு படிக்கலாம்? என்பது பற்றி சிந்திக்கத் தொடங்கிவிட்டனர். பெற்றோரும் அதற்கான முயற்சிகளில் இப்போதே இறங்கத் தொடங்கி விட்டனர்.
பொறியியல் கல்வியில் அதிகமானோர் நாட்டம் கொண்டிருப்பதைக் காண்கிறோம். அதற்காக தமிழகத்தில் உள்ள பொறியியற் கல்லூரிகளைப் பற்றிய முழு விபரங்கள் அறிய கீழ்க்காணும் சுட்டியை சொடுக்கவும்

0 comments: